"Kiosk", Detail. Photographie: H. N. Semjon / Silke Helmerdig